Regulamin Serwisu Zamówień Online Lokal’s Food Craft Beer


§ 1.  Definicje
 

 1. Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 

  1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

  2. Restauracja Lokal’s Food Craft Beer – restauracja należąca do MAESTRO BRAND, Katarzyna Dymek, Michał Ilis s.c, prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

  3. Serwis WWW – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.lokalscraft.com

  4. Usługodawca – MAESTRO BRAND, Katarzyna Dymek, Michał Ilis s.c., z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D/U11, 01-909, NIP: 118-219-30-79, telefon kontaktowy 533 055 088, kontaktowy adres e-mail: kontakt@lokalscraft.com

  5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

  6. Zamówienie – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW lub Aplikacji zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu Restauracji Lokal’s Food Craft Beer przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas dostaw realizowanych przez Restaurację Lokal‘s Food Craft Beer lub do odbioru w Restauracji Lokal’s Food Craft Beer.
    

§ 2. Postanowienia ogólne 
 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW.

 2. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu.

 3. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW jest Usługodawca. 

 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 


§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu (dalej „Usługi”) obejmują:

  1. Informowanie Użytkowników o ofercie Restauracji Lokal’s Food Craft Beer;

  2. Umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień; 

  3. Możliwość śledzenia Zamówienia w trakcie realizacji; 

  4. Możliwość składania reklamacji.

 2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.2 do 1.4 przeznaczone są̨ dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.2 do 1.4, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). 

 3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. 

 4. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się̨ z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW. 

 5. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym: 

  1. Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW i Aplikacji; 

  2. Informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich; 

  3. Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 
    

§ 4. Składanie Zamówień 
 

 1. Zamówienia są realizowane w obszarze dostaw wskazanym na stronie Zamówień Restauracji Lokal’s Food Craft Beer. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres, dostępne są w Serwisie WWW w procesie składania Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia następuje podczas przejścia do koszyka. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem. 

 2. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zamówienia. Odmowa przyjęcia zamówienia między innymi może nastąpić w sytuacji, gdy:

  1. Towar jest tymczasowo niedostępny;

  2. Podane przez Użytkownika dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;

  3. Użytkownik w przeszłości nie odebrał Zamówienia;

  4. W wyniku zdarzeń losowych i siły wyższej.

 3. Odmowa przyjęcia Zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie Zamówienia, powoduje brak dojścia umowy sprzedaży do skutku.

 4. Usługodawca zastrzega możliwość modyfikacji terminu realizacji Zamówienia w czasie przewidzianym na przyjęcie Zamówienia. Usługodawca określi nowy czas realizacji Zamówienia. Użytkownik ma wówczas  prawo do przyjęcia oferty lub odmowy – przy czym wówczas umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Kupujący w chwili złożenia Zamówienia akceptuje warunki odbioru oraz dostawy ustalone podczas Zamówienia.

 6. Zapłata za Zamówienie możne być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – kartą płatniczą VISA, Maestro lub Master Card, albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności PayU S.A. 

 7. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika, Użytkownik taki powinien kolejno: 

  1. Wybrać pozycje z menu, oferowane przez Restaurację Lokal’s Food Craft Beer z oferty w Serwisie -  do Zamówienia, przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu.

  2. Wybrać jedną z opcji: Dostawa lub Odbiorę.

  3. Kliknąć przycisk „Zamów teraz”.

  4. W przypadku opcji Odbioru: wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku, wypełnić dane kontaktowe i podać numer telefonu komórkowego.

  5. Dokonać wyboru metody płatności:

   • Karta płatnicza;

   • Przelew online.

 8. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 7 Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. 

 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

 10. Zamówienia mogą̨ być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

 11. Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia, Użytkownik powinien dopisać w komentarzu do zamówienia „Faktura VAT” oraz dane, w tym NIP, przy składaniu Zamówienia. 

 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji Zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Użytkownika lub niedokładnego adresu dostaw, a także w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e – mail i/lub numer telefonu.

 13. Usługodawca zastrzega prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Warunki korzystania z cen rabatowych będą odpowiednio zamieszczane na stronie WWW.

 14. Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.
   

§ 5. Wymagania techniczne 
 

 1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.

 2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile). 
   

§ 6. Reklamacje dotyczące Zamówień
 

 1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 2. Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane: 

  • na numer telefonu Restauracji Lokal’s Craft Beer realizującej Zamówienie, przez wszystkich Użytkowników; 

  • na piśmie, na adres Usługodawcy („MAESTRO BRAND, Katarzyna Dymek, Michał Ilis s.c., z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D/U11, 01-909, o numerze NIP: 118-219-30-79, telefon kontaktowy 533 055 088, kontaktowy adres e-mail: kontakt@lokalscraft.com). 

 3. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej. 

 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 

 5. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem procesowane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. 

 6. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego zadania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to zadanie za uzasadnione. Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów. 
   

§ 7. Reklamacje dotyczące Usług 
 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące lub Usług można zgłaszać: 

  1. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (kontakt@lokalscraft.com) lub 

  2. listownie, na adres Usługodawcy (MAESTRO BRAND, Katarzyna Dymek, Michał Ilis s.c., z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D/U11, 01-909, 
   o numerze NIP: 118-219-30-79, telefon kontaktowy 533 055 088, kontaktowy adres e-mail: kontakt@lokalscraft.com).

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść zadania. 

 3. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 
   

§ 8. Ochrona danych osobowych
 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MAESTRO BRAND, Katarzyna Dymek, Michał Ilis s.c., z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D/U11, 01-909, o numerze NIP: 118-219-30-79, telefon kontaktowy 533 055 088, kontaktowy adres 
  e-mail: kontakt@lokalscraft.com.

 2. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW. 
   

§ 9. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów 
 

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:

  1. Zwracając się do stałego polubownego sadu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy; 

  2. Zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu miedzy Konsumentem, a Usługodawcą. 

 2. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl. 
   

§ 10. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników 

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem www.lokalscraft.com w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności. 

 2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski. 

 3. Usługodawca informuje, ze w związku ze świadczeniem Usług: 

 1. Nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; 

 2. Nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie zada udzielenia innych gwarancji finansowych; 

 3. Nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych; 

 4. Nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy. 
   

§ 11. Zmiana Regulaminu 
 

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są: 

  1. Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu; 

  2. Wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sad lub organ administracji publicznej; 

  3. Wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW; 

  4. Zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu; 

  5. Usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych; 

  6. Przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie. 

 2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem. 

 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW. 
   

§ 12. Postanowienia końcowe
 

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują̨ zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego
  w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 2. Spory rozpatrywane są̨ przez właściwy sad powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 

GODZINY OTWARCIA:
Pon. - Czw.: 11:00-21:00

Pt.: 11:00 - 21:00

Sob.: 11:00-21:00

Niedz.: 11:00- 21:00

Tel: 533 055 088

GŁODNI?

SPRAGNIENI?

Rozgość się w LOKAL's!

ul. Sokratesa 13D / U11
01-909 Warszawa

 • Facebook
 • Instagram